مدیرعامل سازمان توسعه و عمران عون بن علی از آغاز نخستین دوره مسابقات موتورسواری اندورو قهرمانی کشور با عنوان "جام تبریز" خبر داد. ؛