۱۰۰ درصد درآمد نیمسال اول شهرداری تبریز تحقق یافت/ افزایش مقبولیت شهرداری در بین افکار عمومی

۱۰۰ درصد درآمد نیمسال اول شهرداری تبریز تحقق یافت/ افزایش مقبولیت شهرداری در بین افکار عمومی

معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار تبریز اعلام کرد: علی رغم قوانین جدیدی که از سال جاری در تامین منابع مالی شهرداری ها محدودیت هایی ایجاد کرد اما طی شش ماهه اول سال جاری درآمد شهرداری تبریز ۱۰۰ درصد تحقق یافت. ؛