برنامه نوبت‌دهی دستجات حسینی در بازار تبریز

برنامه نوبت‌دهی دستجات حسینی در بازار تبریز

عزاداری محرم طبق سنت دیرین امسال نیز با حضور دستجات حسینی در بازار تاریخی تبریز برگزار می‌شود؛ ترتیب حرکت دسته‌های عزاداری طبق نوبت‌دهی از بازار «صادقیه» شروع می شود و در تیمچه «مظفریه» پایان می‌یابد.