ورزقان، شهر فرصت هایِ جهاني

ورزقان، شهر فرصت هایِ جهاني

معدن مس سونگون ورزقان ، بزرگترين معدنِ مسِ ايران و خاورميانه شد/افزایش میزان منابع زمین شناسی معدن مس سونگون از ۴ به ۵ میلیارد تن