آقای گل! خودت را پرپر نکن!

آقای گل! خودت را پرپر نکن!

علی دایی دچار نافهمی و اشتباه بزرگ دیگری شد که یک فاجعه تمام‌عیار شناختی و قابل توجه جامعه‌شناسان و فیلسوفان است ؛