بهره‌برداری از آخرین ایستگاه خط یک مترو تبریز

بهره‌برداری از آخرین ایستگاه خط یک مترو تبریز

شهردار تبریز گفت: سازمان حمل ونقل ریلی طبق زمان‌بندی اعلام‌شده پس از نصب تابلو روزشمار متعهد به اتمام ایستگاه‌های باقیمانده خط یک بوده و روند پیشرفت ایستگاه قونقا، آخرین قدم در اتمام کل خط یک نیز قابل قبول است ؛