یارانه مسکن مهر در جیب متقاضیان

یارانه مسکن مهر در جیب متقاضیان

دولت برای کمک به متقاضیان مسکن مهر در نظر دارد ۵۰ میلیارد تومان یارانه سود تسهیلات در بودجه ۱۳۹۶ پرداخت کند. به گزارش نگاه، دولت در بودجه سال ۱۳۹۶ بالغ بر ۱۲۵ میلیارد تومان از طریق تملک دارایی های سرمایه ای و ۱۰۰ میلیارد تومان از طریق تخفیف عوارض پروانه، حمایتهای مالی و تراکم برای ایجاد