رکوردشکنی شهرداری تبریز در تحقق بودجه شش ماهه

رکوردشکنی شهرداری تبریز در تحقق بودجه شش ماهه

رییس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تبریز با اشاره به رکوردشکنی شهرداری تبریز در تحقق بودجه شش ماهه نسبت به ادوار و سال های قبل، عملکرد بودجه ای و مدیریت مالی شهرداری در نیمه نخست امسال را در یک دهه گذشته، بی سابقه و قابل توجه ارزیابی کرد.