ستوان یکم ارتش شوروی در راه تراکتور

ستوان یکم ارتش شوروی در راه تراکتور

تیم تراکتور در حالی در آستانه عقد قرارداد با قربان بردیف ترکمنستانی قرار دارد که این انتخاب نمونه عینی عدم احترام باشگاه به نظر کارشناسان و هواداران تراکتور بود.