هدفگذاری توسعه ۷۰۰ کیلومتری فیبر نوری تبریز

هدفگذاری توسعه ۷۰۰ کیلومتری فیبر نوری تبریز

شهردار تبریز با بیان اینکه امسال اقدامات تحول آفرینی در تامین و ایجاد زیرساخت های مورد نیاز شهر هوشمند انجام شده است، گفت: دورنمای احداث ۷۰۰ کیلومتر فیبر نوری در تبریز مدنظر بوده و در همین راستا بالغ بر ۱۰۰ کیلومتر فیبرنوری احداث شده است. ؛