دستور شهردار تبریز برای اختصاص ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر از ناوگان شهرداری جهت جابجایی زائران از مرز مهران

دستور شهردار تبریز برای اختصاص ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر از ناوگان شهرداری جهت جابجایی زائران از مرز مهران

پیرو دستور شهردار تبریز ۳۰ دستگاه اتوبوس دیگر از ناوگان شهرداری برای پشتیبانی و رفع کمبود جهت جابجایی زائران از مرز مهران به تبریز به کمک برای حمل و نقل مسافر جاده‌ای اعزام شدند. ؛