دشمن بداند با درگیری قومیتی راه به جایی نخواهد برد

دشمن بداند با درگیری قومیتی راه به جایی نخواهد برد

امام جمعه موقت تبریز با اشاره به اهداف دشمن در درگیر کردن قومیت‌های ایران گفت: آمریکا و غرب این را می‌دانند که در برجام گفته‌ایم گه اگر همه شرط‌های برجام را بپذیرند ما هم امضا می‌کنیم؛ دیگر آن زمان نیست که شما شرط تعیین کنید اگر می‌خواهید از منافع برجام منتفع شویم با فتنه و‌ آشوب به جایی نخواهید رسید بلکه باید شرایط جمهوری اسلامی را بپذیرید.