موزه مشاغل تبریز احیا می‌شود

موزه مشاغل تبریز احیا می‌شود

وضعیت خانه‌های تاریخی تحت تملک شهرداری تبریز در بیست و ششمین جلسه کمیسیون سرمایه‌گذاری، گردشگری و بهبود فضای کسب و کار بررسی شد.