طرح صیانت، صدای اصولگرایان را هم درآورد

طرح صیانت، صدای اصولگرایان را هم درآورد

آیا از برخی افراد که حتی شکل کار را در چنین مسئله مهمی رعایت نمی‌کنند و نحوه رفتار آنها از اصل طرحشان هم بیشتر با انتقاد مواجه شده، دارای چنان عمقی هستند که بخواهند در تصمیم اینچنین مهم با دربرگیری نزدیک به ۸۰ میلیون ایرانی ورود مدبرانه کنند؟

اگر شوهر شما هم نمی گوید دوستت دارم دلیلش را اینجا بدانید

اگر شوهر شما هم نمی گوید دوستت دارم دلیلش را اینجا بدانید

زنان در هر سنی که باشند نیازمند محبت و توجه از سمت شریک زندگی و شریک عاطفیشان هستند. شنیدن دوستت دارم برای زنان هیچوقت تکراری نمی شود و همیشه باعث بهبود روحیه آن ها خواهد شد.   متاسفانه برخی از مردان هوش عاطفی پایینی دارند یا تربیت خانوادگی شان به شکلی بوده است که ابراز