آرزوی ما احیای جایگاه اقتصادی آذربایجان است

آرزوی ما احیای جایگاه اقتصادی آذربایجان است

معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: همانطور که آذربایجان لوکوموتیو دفاع و سیاست کشور به شمار می رود، انتظار می رود در دولت آیت الله رئیسی به عنوان یکی از لوکوموتیوهای اقتصادی کشور هم تبدیل شود و در حقیقت آرزوی ما احیای جایگاه اقتصادی آذربایجان است.

پیگیری درخواست‌های بازنشستگان از دولت

پیگیری درخواست‌های بازنشستگان از دولت

به گزارش نگاه، محمدحسین فرهنگی با اشاره به تصمیمات گرفته شده در مورد میزان افزایش حقوق و دریافتی بازنشستگان تأمین اجتماعی اظهار کرد: در مورد بخش عظیمی از این افراد که شامل بحث حداقل بگیر می‌شود و البته اکثریت بازنشستگان است، تصمیم درست و قابل تقدیری برای افزایش دریافتی آنها از سوی دولت گرفته شد.